Sol.licitud de llicència per instal.lació i/o funcionament de grua

Codi IT:

OT-GRU

Índex:

OT-GRU

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Obra, edificació, ocupació via pública, emplaçament.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar l'emplaçament, instal·lació i/o funcionament d'una grua.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

A les dependències de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell (link)

Documentació a aportar:

Tots els casos:
-Instància genèrica.  

Per emplaçament o instal·lació:
-Projecte visat amb les característiques de la instal·lació

Per funcionament:
-Certificat d'inspecció de la grua desmontada degudament emplenat i segellat per una entitat d'inspecció i control.
-Certificats del Departament d'Industria i Energia (GR-1, GR-2, GR-3)
-Póliza d'assegurança per un valor de 300.506,05 Euros

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Temps de resposta estimat de resolució:

1 mes.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

Es cobra la taxa de la llicència de funcionament separadament de la de la volada per l'emplaçament.

Període de pagament:

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

Ord:  Núm. 6        Art: Núm. 7

Ord: Núm 30

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Ordenança reguladora

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

En cas de dubtes pregunteu a Jordi Ramírez de la Oficina Tècnica.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Especificar detalladament i pas per pas les accions o instruccions que ha de fer l'informe/tràmit.

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Registrar la documentació

Registre

2

Possar la sol·licitud a la safata de la Oficina Tècnica.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |