Carpeta del Ciutadà Ajuntament de la Seu d'Urgell

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la seu electrònica

Protecció de dades

Informació sobre el tractament de dades personals  

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LOPD 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Responsable: Ajuntament de la Seu d’Urgell (Plaça dels Oms, 1, 25700, La Seu d’Urgell – Lleida) amb CIF P2525200H

Delegat de Protecció de Dades: dpd@aj-laseu.cat

Finalitat: Gestió de la presentació d’instàncies

Legitimació:  El compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al Responsable.

Conservació: Les dades seran conservades fins que siguin legítimes per a les finalitats per a les que van ser recollides i sempre i quan no es retiri el consentiment.  

Destinataris: El Responsable podrà comunicar a les autoritats competents en la matèria.

Drets: Les persones sol·licitants podran exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre de Plaça dels Oms, 1 25700 La Seu d’Urgell (Lleida) o al Delegat de Protecció de Dades dpd@aj-laseu.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.  

Més informació:


Dades de contacte

Ajuntament de La Seu d'Urgell
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

| © 2024 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas